Jedan od sudija iz Haškog tribunala koji će ostati upamćen u Srbiji

Nepoznavanje kulture i istorije ljudi sa jednog podneblja može jako uticati na suđenja pa se to upravo i desilo na suđenju bivšem Predsedniku Republike Srpske Krajine Milanu Martiću. On se najme predao sudu za ratne zločine u Hagu 2002.godine a osuđen je 2007. na 35.godina zatvora.

Sudija Haškog Tribunala Džastis Moloto Bakone je svedoku odbrane Lazaru Macuri postavio nekoliko pitanja koja su ušla u istoriju nepoznavanja oblasti i stava koji je imao već na početku suđenja.

Sudija Moloto: Ni­je li bi­lo jed­no­stav­ni­je i ma­nje muč­no da se pre­se­li­te u Sr­bi­ju i na­pu­sti­te Hr­vat­sku?

Svedok Macura: Mi smo to i uradili,ali silom. Za­što bi­smo na­pu­šta­li Kra­ji­nu u ko­joj smo bi­li, i u ko­joj smo ži­ve­li hi­lja­da­ma go­di­na?

Sudija Moloto je konstatovao da su Hrvati od Srba napravili manjinu prema ustavu Hrvatske a onda je postavio pitanje koje je ušlo u istoriju:

„Za­što ne ide­te gde vas pri­zna­ju kao na­rod, u Sr­bi­ju, on­da je ma­nje tra­u­me za sve, za vas, Hr­va­te…? 

Posle još nekoliko izlaganja sudije nastavio je:

„Da ste ura­di­li ovo o če­mu go­vo­rim, tra­u­ma ne bi bi­lo ni na jed­noj stra­ni. Da ste na sa­mom po­čet­ku oti­šli u Be­o­grad, da kao na­rod bu­de­te u Be­o­gra­du, pat­nje bi bi­le iz­beg­nu­te.“

Sve strane na suđenju kao i svi prisutni nisu rekli ni jednu reč na ove konstatacije sudije. Međutim, tu se nije završilo jer traženo je od svedoka Macure da kaže koji su narodi živeli u Jugoslaviji. Nakon što je Macura rekao,sudija je konstatovao:

“ U re­du, ali ni­ste po­me­nu­li Voj­vo­di­nu“.

Foto:ilustracija/pixabay30